سرور مجازی هلند

آپتایم 99 درصد

سرور مجازی هلند

آپتایم 99 درصد

NL-plan1024
 • 1024 MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 35 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • VMware Esxi 6.5
  مجازی ساز
 • هلند
  موقعیت سرور
 • serverius
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
NL-plan2048
 • 2048 MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 50 GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • VMware Esxi 6.x
  مجازی ساز
 • هلند
  موقعیت سرور
 • serverius
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
NL-plan3072
 • 3072 MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 50GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • VMware Esxi 6.5
  مجازی ساز
 • هلند
  موقعیت سرور
 • serverius
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
NL-plan4096
 • 4096MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 50GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • Esxi
  مجازی ساز
 • هلند
  موقعیت سرور
 • serverius
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
NL-Plan6144
 • 6144MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 50GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • VMware Esxi 6.5
  مجازی ساز
 • هلند
  موقعیت سرور
 • serverius
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
NL-Plan8192
 • 8192MB
  رم
 • 3 Core
  سی پی یو
 • 50GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • VMware Esxi 6.7
  مجازی ساز
 • هلند
  موقعیت سرور
 • serverius
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
NL-plan16384
 • 16GB
  رم
 • 3 Core
  سی پی یو
 • 50GB
  هارد
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • VMware Esxi 6.5
  مجازی ساز
 • هلند
  موقعیت سرور
 • serverius
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
NL-plan1024-NVME
 • 1024 MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 20 GB NVME
  SSD disk
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • ESXI
  مجازی ساز
 • هلند
  موقعیت سرور
 • serverius
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
NL-plan2048-NVME
 • 2048MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 20 GB NVME
  SSD disk
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • ESXI
  مجازی ساز
 • هلند
  موقعیت سرور
 • serverius
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
NL-plan3072-NVME
 • 3072MB
  رم
 • 2 Core
  سی پی یو
 • 20 GB NVME
  SSD disk
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • ESXI
  مجازی ساز
 • هلند
  موقعیت سرور
 • serverius
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
NL-plan4096-NVME
NL-plan6144-NVME
 • 6144MB
  رم
 • 3 Core
  سی پی یو
 • 30 GB NVME
  SSD disk
 • نامحدود
  پهنای باند
 • 1Gbit
  پورت
 • ESXI
  مجازی ساز
 • هلند
  موقعیت سرور
 • serverius
  دیتاسنتر
 • انتخابی
  سیستم عامل
NL-Plan8192-NVME
NL-plan16384-NVME