سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران

IR-Plan1024-SSD
 • 2core
  CPU
 • 1 GB
  Ram
 • 20GB
  SSD
 • نامحدود
  BW
 • 1Gbit
  Port
 • انتخابی
  سیستم عامل
IR-Plan2048-SSD

IR-Plan2048

 • 2core
  CPU
 • 2 GB
  Ram
 • 20 GB
  SSD
 • نامحدود
  BW
 • 1Gbit
  Port
 • انتخابی
  سیستم عامل
IR-Plan4096-SSD
 • 2core
  CPU
 • 4 GB
  Ram
 • 30 GB
  SSD
 • نامحدود
  BW
 • 1Gbit
  Port
 • انتخابی
  سیستم عامل
IR-Plan8192-SSD
 • 2core
  CPU
 • 6GB
  Ram
 • 40GB
  SSD
 • نامحدود
  BW
 • 1Gbit
  Port
 • انتخابی
  سیستم عامل
IR-KVM12288-SSD
 • 2core
  CPU
 • 12 GB
  Ram
 • 50 GB
  SSD
 • نامحدود
  BW
 • 1Gbit
  Port
 • انتخابی
  سیستم عامل
R-KVM16384-SSD
 • 2core
  CPU
 • 16 GB
  Ram
 • 50 GB
  SSD
 • نامحدود
  BW
 • 1Gbit
  Port
 • انتخابی
  سیستم عامل