سرور مجازی ایران

IR-Plan1024
 • 2core
  CPU
 • 1 GB
  Ram
 • 35 GB
  HDD
 • نامحدود
  BW
 • 1Gbit
  Port
 • انتخابی
  سیستم عامل
IR-Plan2048

IR-Plan2048

 • 2core
  CPU
 • 2 GB
  Ram
 • 50 GB
  HDD
 • نامحدود
  BW
 • 1Gbit
  Port
 • انتخابی
  سیستم عامل
IR-Plan3072

IR-Plan2048

 • 2core
  CPU
 • 3 GB
  Ram
 • 50 GB
  HDD
 • نامحدود
  BW
 • 1Gbit
  Port
 • انتخابی
  سیستم عامل
IR-Plan4096
 • 2core
  CPU
 • 4 GB
  Ram
 • 50 GB
  HDD
 • نامحدود
  BW
 • 1Gbit
  Port
 • انتخابی
  سیستم عامل
IR-Plan6144
 • 2core
  CPU
 • 6GB
  Ram
 • 50GB
  HDD
 • نامحدود
  BW
 • 1Gbit
  Port
 • انتخابی
  سیستم عامل