سرور مجازی امارات

سرور مجازی امارات

UAE-DC2-Cloud512

20GB SSD Storage

1 Core(s)

512MB Memory

750GB @ 1Gbps

UAE-DC2-Cloud1024

30GB SSD Storage

1 Core(s)

1GB Memory

1.5TB @ 1Gbps

UAE-DC2-Cloud2048

40GB SSD Storage

2 Core(s)

2GB Memory

2TB @ 1Gbps

UAE-DC2-Cloud4096

20GB SSD Storage

2 Core(s)

4GB Memory

2.5TB @ 1Gbps

UAE-Cloud1024
UAE-Cloud2048
UAE-Cloud4096
UAE-Cloud8192