سرور مجازی ابری

سرور مجازی ابری

CX11

1 هسته CPU

2 گیگابایت رم

20 GB NVMe SSD

20 TB Traffic

پورت یک گیگابیت اختصاصی

امکان خرید از سه لوکیشن

CPX11

2 هسته CPU

AMD EPYC 2nd Gen processors

2 گیگابایت رم

40 GB NVMe SSD

20 TB Traffic

پورت یک گیگابیت اختصاصی

امکان خرید از چهارلوکیشن

CX21

2 هسته CPU

4 گیگابایت رم

40 GB NVMe SSD

20 TB Traffic

پورت یک گیگابیت اختصاصی

امکان خرید از سه لوکیشن

CPX21

3 هسته CPU

AMD EPYC 2nd Gen processors

4 گیگابایت رم

80 GB NVMe SSD

20 TB Traffic

پورت یک گیگابیت اختصاصی

امکان خرید از چهار لوکیشن

CX31

2 هسته CPU

8 گیگابایت رم

80 GB NVMe SSD

20 TB Traffic

پورت یک گیگابیت اختصاصی

امکان خرید از سه لوکیشن

CPX31

4 هسته CPU

AMD EPYC 2nd Gen processors

8 گیگابایت رم

1600 GB NVMe SSD

20 TB Traffic

پورت یک گیگابیت اختصاصی

امکان خرید از چهار لوکیشن

CX41

4 هسته CPU

16 گیگابایت رم

160 GB NVMe SSD

20 TB Traffic

پورت یک گیگابیت اختصاصی

امکان خرید از سه لوکیشن

CX51

8 هسته CPU

32 گیگابایت رم

240 GB NVMe SSD

20 TB Traffic

پورت یک گیگابیت اختصاصی

امکان خرید از سه لوکیشن

CCX11 Dedicated CPU

2 هسته CPU اختصاصی

8گیگابایت رم

80 GB NVMe SSD

20 TB Traffic

پورت یک گیگابیت اختصاصی

امکان خرید از سه لوکیشن

CCX21 Dedicated CPU

4 هسته CPU اختصاصی

16گیگابایت رم

160 GB NVMe SSD

20 TB Traffic

پورت یک گیگابیت اختصاصی

امکان خرید از سه لوکیشن