Keep Alive چیست؟

Keep Alive امکانی است که از طریق آن می توان به جای باز کردن یک اتصال جدید برای هر درخواست به...