مقالات

 شرایط عمومی تمدید دامنه ها

شرایط عمومی تمدید دامنه ها پسوندحداقل/حداکثر تعداد سال قابل تمدیدمهلت تمدید دامنه پس...

 شرایط عمومی ثبت دامنه ها

شرایط عمومی ثبت دامنه ها پسوندتعداد سال قابل ثبت مهلت حذف دامنه پس از ثبت (روز)...