هاست ویندوز 2012 حرفه ای

W-50
 • 50MB
  disckspace
 • 5000MB bw
W-100
 • 100MB
  disckspace
 • 10000MB bw
w-200
 • 200MB
  disckspace
 • 20000MB bw
W-500
 • 500MB
  disckspace
 • 50000MB bw
W-1000
 • 1000MB
  disckspace
 • 100000MB bw