هاست دانلود ایران نامحدود

DL-5
 • 5 GB
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • ندارد
  یک آپ
 • ندارد
  پشتیبانیPHP
 • NGINX
  وب سرور
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • نامحدود
  ساب دومین
DL-10
 • 10 GB
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • ندارد
  یک آپ
 • ندارد
  پشتیبانیPHP
 • NGINX
  وب سرور
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • نامحدود
  ساب دومین
DL-20
 • 20 GB
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • ندارد
  یک آپ
 • ندارد
  پشتیبانیPHP
 • NGINX
  وب سرور
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود
  ساب دومین
DL-30
 • 30 GB
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • ندارد
  یک آپ
 • ندارد
  پشتیبانیPHP
 • NGINX
  وب سرور
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • نامحدود
  ساب دومین
DL-50
 • 50 GB
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • ندارد
  یک آپ
 • ندارد
  پشتیبانیPHP
 • NGINX
  وب سرور
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • نامحدود
  ساب دومین
DL-70
 • 70 GB
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • ندارد
  یک آپ
 • ندارد
  پشتیبانیPHP
 • NGINX
  وب سرور
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • نامحدود
  ساب دومین
DL-100
 • 100 GB
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • ندارد
  یک آپ
 • ندارد
  پشتیبانیPHP
 • NGINX
  وب سرور
 • دایرکت ادمین
  کنترل پنل
 • نامحدود
  ساب دومین