درود 

با توجه به نیاز افزایش خطوط شرکت معطل نموندن کاربران برای تماس با شرکت شماره های جدید برای مرکز تماس اضافه شد.

شماره های جدید به شرح زیر میباشند

021-91090789

071-91090789

 

کاکو هاست

kakohost.com

 Tuesday, June 9, 2020

« برگشت