درود
سرور های جدید اضافه شد.

CPU:2*Intel 8-Core XEON E5-2650
RAM:128G ECC
Hard: 3 x 2TB WD Gold  Datacenter HDD, SATA III - 6Gb/s, 7200rpm, 128MB Cache
Hard :1x512GB Samsung SM961 Polaris NVMe MLC V-NAND  SSD,  Read 3200 MB/s, Write 1700 MB/s, 330k
port : 1 Gbit -Level3
DC:Serverius-Netherlands


Friday, January 19, 2018« برگشت